NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 88,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 110,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 136,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Áo
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 192,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 240,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 192,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 240,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 112,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 140,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 184,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 230,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 192,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 240,000 VNĐ