NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 12,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 15,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 20,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 25,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 119,999 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 149,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,999 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 59,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,999 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 59,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 20,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 25,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 69,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 59,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 36,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 45,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 71,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 89,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 36,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 45,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 36,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 45,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 880,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 1,100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 28,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 35,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 39,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 49,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 28,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 35,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 23,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 29,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 23,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 29,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 23,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 29,999 VNĐ