NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 238,400 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 298,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Bộ Ngọc Rồng 1 Sao
Loại đồ:
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 384,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Bộ Ngọc Rồng 1 Sao
Loại đồ:
TIỀN CARD: 480,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 384,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Bộ Ngọc Rồng 1 Sao
Loại đồ:
TIỀN CARD: 480,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 384,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Bộ Ngọc Rồng 1 Sao
Loại đồ:
TIỀN CARD: 480,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 384,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Bộ Ngọc Rồng 1 Sao
Loại đồ:
TIỀN CARD: 480,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 176,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 220,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 31,999 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 39,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 111,999 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 139,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 63,999 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 79,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 624,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 780,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 24,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 30,000 VNĐ