NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 136,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 72,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 90,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 136,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 48,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 400,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 48,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 48,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Giày
Loại đồ:
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Giày
Loại đồ:
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 560,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng KI
TIỀN CARD: 700,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 520,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Áo
Loại đồ: Tăng KI
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 320,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Tăng KI
TIỀN CARD: 400,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 536,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng KI
TIỀN CARD: 670,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 560,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Tăng KI
TIỀN CARD: 700,000 VNĐ