NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 560,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 700,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 400,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 400,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 800,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 1,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 478,400 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 598,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 158,400 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 198,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 92,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 115,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 92,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 115,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 71,200 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 89,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 62,400 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ:
TIỀN CARD: 78,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,200 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ:
TIỀN CARD: 69,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 192,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 240,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 424,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 530,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 288,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 360,000 VNĐ