NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 31,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 39,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 31,999 VNĐ
Máy chủ: 9 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 39,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,999 VNĐ
Máy chủ: 9 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 69,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 439,999 VNĐ
Máy chủ: 9 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 549,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 23,999 VNĐ
Máy chủ: 9 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 29,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 31,999 VNĐ
Máy chủ: 9 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 39,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 79,200 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 99,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 28,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 35,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 199,999 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 249,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 95,999 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 119,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 239,999 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 299,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 31,999 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 39,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 30,400 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 38,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 39,999 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 49,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,999 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 69,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 63,999 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 79,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 39,999 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 49,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 36,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 45,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 39,999 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 49,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 28,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 35,000 VNĐ