NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 78,400 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 98,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 142,400 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 178,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 127,200 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 159,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 151,200 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 189,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 158,400 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 198,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 231,200 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 289,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 71,200 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 89,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 318,400 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 398,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,200 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 59,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,200 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 59,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 71,200 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 89,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 158,400 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm:
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 198,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 151,200 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 189,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 71,200 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 89,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 151,200 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 189,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 151,200 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 189,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,200 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 59,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 71,200 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 89,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 72,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 90,000 VNĐ