NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 48,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 72,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 90,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 318,400 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Giày
Loại đồ:
TIỀN CARD: 398,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 318,400 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 398,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 263,200 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 329,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 318,400 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Bộ Ngọc Rồng 1 Sao
Loại đồ:
TIỀN CARD: 398,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 151,200 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 189,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 238,400 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 298,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 238,400 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 298,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 216,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 270,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 128,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 160,000 VNĐ