NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 840,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 1,050,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 39,999 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 49,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 63,999 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 79,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,999 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 69,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 79,200 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 99,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 135,999 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 169,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 87,999 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 109,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 28,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 35,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 111,999 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 139,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,999 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 59,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 87,999 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 109,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 143,999 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 179,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 23,999 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 29,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 95,999 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 119,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 95,999 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 119,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 95,999 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 119,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,999 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 59,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 39,999 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 49,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,999 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 59,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 28,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 35,000 VNĐ