NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 48,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 136,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 400,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 400,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 136,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 520,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 640,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 800,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 400,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 640,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 800,000 VNĐ