NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 151,200 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 189,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,999 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 69,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,999 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 69,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 78,400 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 98,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 38,400 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 48,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,999 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 59,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 38,400 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Áo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 48,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 28,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 35,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,999 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Áo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 59,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 63,999 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 79,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,999 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 69,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 149,600 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Bộ Ngọc Rồng 1 Sao
Loại đồ: Bộ Ngọc Rồng
TIỀN CARD: 187,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,200 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 59,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 38,400 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 48,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 31,999 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 39,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 63,999 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 79,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,600 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Áo
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 32,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,200 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 69,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,200 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 59,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 31,999 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 39,999 VNĐ