LIÊN QUÂN MOBILE - VIP

Mã Số
Giá
Trạng thái
Bảng ngọc
Bậc ngọc
Vàng
Ruby
Quân huy
Rank
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim IV
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: .
Vàng: 6600
Ruby: 50
Quân huy: .
Rank: Kim Cương IV
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng: 22000
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương V
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000 VNĐ
Bảng ngọc: ?
Bậc ngọc: ?
Vàng: ?
Ruby: ?
Quân huy: ?
Rank: Bạch Kim V
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,440,000 VNĐ
Bảng ngọc: 4
Bậc ngọc: 90
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 1,800,000 VNĐ