NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 104,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 79,920 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 99,900 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 799,992 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 999,990 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 127,200 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 159,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 78,400 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Áo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 98,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 92,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 115,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 318,400 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 398,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,200 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 59,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,200 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 69,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,200 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 69,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 78,400 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 98,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 88,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 110,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ