NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 20,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ:
TIỀN CARD: 25,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 207,200 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 259,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 92,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 115,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 71,200 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 89,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,200 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 59,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 30,400 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 38,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 71,200 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 89,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 78,400 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 98,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,200 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Áo
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 69,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 36,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 45,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,200 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 69,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 400,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 320,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 400,000 VNĐ