NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 800,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Áo
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 1,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 79,200 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 99,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 319,920 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 399,900 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 159,920 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 199,900 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 135,920 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 169,900 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 111,920 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 139,900 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 104,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 112,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 140,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 176,799 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 220,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 176,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 220,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 112,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 140,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 112,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 140,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 384,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 480,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 558,400 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 698,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 72,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 90,000 VNĐ