NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 72,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 90,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 48,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 48,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ:
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 128,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 160,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,200 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 69,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,200 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 69,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Bộ Ngọc Rồng 1 Sao
Loại đồ:
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Bộ Ngọc Rồng 1 Sao
Loại đồ:
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Bộ Ngọc Rồng 1 Sao
Loại đồ:
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Bộ Ngọc Rồng 1 Sao
Loại đồ:
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 320,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 400,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 207,200 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 259,000 VNĐ