Mã Số: 907 Chàng hề phố nối cọc 250 card +80 tcsr, Xem Ảnh, LV Chính: 34, LV Farm: , Đất: 44, Gà: 14, Cá: 4, TCSR/ATM: 220k, CARD: 270k
Mã Số: 2618, Xem Ảnh, LV Chính: 46, LV Farm: 127, Đất: 48, Gà: 20, Cá: 4, TCSR/ATM: 700k, CARD: 850k
Mã Số: 2638, Xem Ảnh, LV Chính: 31, LV Farm: 127, Đất: 48, Gà: 20, Cá: 10, TCSR/ATM: 300k, CARD: 360k
Mã Số: 2763, Xem Ảnh, LV Chính: 53, LV Farm: 127, Đất: 48, Gà: 15, Cá: 5, TCSR/ATM: 550k, CARD: 670k
Mã Số: 2729, Xem Ảnh, LV Chính: 38, LV Farm: 127, Đất: 48, Gà: 15, Cá: 4, TCSR/ATM: 420k, CARD: 520k
Mã Số: 2751, Xem Ảnh, LV Chính: 33, LV Farm: 87, Đất: 46, Gà: 15, Cá: 5, TCSR/ATM: 200k, CARD: 240k
Mã Số: 2793, Xem Ảnh, LV Chính: 36, LV Farm: 117, Đất: 48, Gà: 17, Cá: 7, TCSR/ATM: 170k, CARD: 220k
Mã Số: 2798, Xem Ảnh, LV Chính: 33, LV Farm: 94, Đất: 48, Gà: 14, Cá: 4, TCSR/ATM: 500k, CARD: 600k
Mã Số: 2800, Xem Ảnh, LV Chính: 30, LV Farm: 77, Đất: 36, Gà: 14, Cá: 3, TCSR/ATM: 140k, CARD: 170k
Mã Số: 2806, Xem Ảnh, LV Chính: 12, LV Farm: 37, Đất: 24, Gà: 10, Cá: 2, TCSR/ATM: 150k, CARD: 180k
1
Thống Kê