Mã Số: 01, Xem Ảnh, LV Chính: 39, LV Farm: 122, Đất: 48, Gà: 20, Cá: 7, TCSR/ATM: 200k, CARD: 240k
Mã Số: 2168(girl), Xem Ảnh, LV Chính: 50, LV Farm: 107, Đất: 48, Gà: 20, Cá: 6, TCSR/ATM: 300, CARD: 380
Mã Số: 2169, Xem Ảnh, LV Chính: 24, LV Farm: 56, Đất: 40, Gà: 13, Cá: 4, TCSR/ATM: 160, CARD: 200
Mã Số: 2171, Xem Ảnh, LV Chính: 28, LV Farm: 121, Đất: 48, Gà: 20, Cá: 06, TCSR/ATM: 250, CARD: 310
Mã Số: 2172, Xem Ảnh, LV Chính: 50, LV Farm: , Đất: 48, Gà: 15, Cá: 5, TCSR/ATM: 400, CARD: 500
Mã Số: 2173, Xem Ảnh, LV Chính: 37, LV Farm: 127, Đất: 48, Gà: 18, Cá: 5, TCSR/ATM: 420, CARD: 530
Mã Số: 2175, Xem Ảnh, LV Chính: 12, LV Farm: 23, Đất: 16, Gà: 10, Cá: 3, TCSR/ATM: 130, CARD: 160
Mã Số: 2176 (girl ), Xem Ảnh, LV Chính: 6, LV Farm: 9, Đất: 08, Gà: 10, Cá: 2, TCSR/ATM: 60, CARD: 70
Mã Số: 2177, Xem Ảnh, LV Chính: 48, LV Farm: 127, Đất: 48, Gà: 19, Cá: 05, TCSR/ATM: 950, CARD: 1m180
Mã Số: 2179(girl) , Xem Ảnh, LV Chính: 12, LV Farm: 47, Đất: 37, Gà: 13, Cá: 2, TCSR/ATM: 160, CARD: 200
1
Thống Kê