Mã Số: 1967, Xem Ảnh, LV Chính: 71, LV Farm: , Đất: 48, Gà: 20, Cá: 4, TCSR/ATM: 3m500, CARD: 4m370
Mã Số: 1968, Xem Ảnh, LV Chính: 45, LV Farm: , Đất: 48, Gà: 19, Cá: 5, TCSR/ATM: 1m350, CARD: 1m680
Mã Số: 1985, Xem Ảnh, LV Chính: 38, LV Farm: , Đất: 52, Gà: 30, Cá: 5, TCSR/ATM: 11m500, CARD: 14m400
Mã Số: 1998, Xem Ảnh, LV Chính: 50, LV Farm: , Đất: 48, Gà: 16, Cá: 5, TCSR/ATM: 920, CARD: 1150
Mã Số: 2000, Xem Ảnh, LV Chính: 36, LV Farm: , Đất: 40, Gà: 13, Cá: 4, TCSR/ATM: 700, CARD: 880
Mã Số: 2012, Xem Ảnh, LV Chính: 55, LV Farm: , Đất: 48, Gà: 19, Cá: 6, TCSR/ATM: 1550, CARD: 1900
Mã Số: 2042, Xem Ảnh, LV Chính: 27, LV Farm: , Đất: 48, Gà: 20, Cá: 10, TCSR/ATM: 1200, CARD: 1500
Mã Số: 2052, Xem Ảnh, LV Chính: 33, LV Farm: , Đất: 44, Gà: 16, Cá: 5, TCSR/ATM: 1050, CARD: 1300
Mã Số: 2056, Xem Ảnh, LV Chính: 68, LV Farm: , Đất: 48, Gà: 19, Cá: 6, TCSR/ATM: 900, CARD: 1130
Mã Số: 2066, Xem Ảnh, LV Chính: 45, LV Farm: , Đất: 48, Gà: 18, Cá: 5, TCSR/ATM: 550, CARD: 690
1
Thống Kê