Mã Số: 905, Xem Ảnh, LV Chính: 10, LV Farm: , Đất: 35, Gà: 12, Cá: 2, TCSR/ATM: 130, CARD: 160
Mã Số: 904 < con 1 tr 6 xu >, Xem Ảnh, LV Chính: 43, LV Farm: , Đất: 48, Gà: 17, Cá: 6, TCSR/ATM: 160, CARD: 200
Mã Số: 903 napo+ly lân lửa , Xem Ảnh, LV Chính: 28, LV Farm: , Đất: 48, Gà: 16, Cá: 6, TCSR/ATM: 280, CARD: 350
Mã Số: 902, Xem Ảnh, LV Chính: 23, LV Farm: 42, Đất: 13, Gà: 4, Cá: 16, TCSR/ATM: 90, CARD: 120
Mã Số: 901 (hot), Xem Ảnh, LV Chính: 39, LV Farm: , Đất: 48, Gà: 17, Cá: 7, TCSR/ATM: 200, CARD: 250
Thống Kê