Mã Số: 202 , Xem Ảnh, Tướng: 83, Trang Phục: 10, Bảng Ngọc: 3, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 65, CARD: 80
Mã Số: 200 , Xem Ảnh, Tướng: 67, Trang Phục: 17, Bảng Ngọc: 3, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 60, CARD: 80
Mã Số: 198 , Xem Ảnh, Tướng: 43, Trang Phục: 19, Bảng Ngọc: 4, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 40, CARD: 50
Mã Số: 197 , Xem Ảnh, Tướng: 59, Trang Phục: 17, Bảng Ngọc: 2, Rank: Đồng, TCSR/ATM: 55, CARD: 70
Mã Số: 192 , Xem Ảnh, Tướng: 78, Trang Phục: 9, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 65, CARD: 80
Mã Số: 190 , Xem Ảnh, Tướng: 75, Trang Phục: 19, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 65, CARD: 80
Mã Số: 189 , Xem Ảnh, Tướng: 90, Trang Phục: 13, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 80, CARD: 100
Mã Số: 185 , Xem Ảnh, Tướng: 78, Trang Phục: 10, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 60, CARD: 70
Mã Số: 184 , Xem Ảnh, Tướng: 74, Trang Phục: 19, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 60, CARD: 70
Mã Số: 183 , Xem Ảnh, Tướng: 71, Trang Phục: 7, Bảng Ngọc: 2, Rank: Đồng, TCSR/ATM: 50, CARD: 60
1
Thống Kê