Mã Số: 1063 , Xem Ảnh, Tướng: 136, Trang Phục: 108, Bảng Ngọc: 20, Rank: Bạch Kim, TCSR/ATM: 900, CARD: 1100
Mã Số: 1062 , Xem Ảnh, Tướng: 136, Trang Phục: 116, Bảng Ngọc: 20, Rank: Vàng, TCSR/ATM: 800, CARD: 1000
Mã Số: 1059 , Xem Ảnh, Tướng: 138, Trang Phục: 57, Bảng Ngọc: 12, Rank: Kim Cương, TCSR/ATM: 800, CARD: 1000
Mã Số: 1034 , Xem Ảnh, Tướng: 131, Trang Phục: 47, Bảng Ngọc: 3, Rank: Vàng, TCSR/ATM: 450, CARD: 500
Mã Số: 1032 , Xem Ảnh, Tướng: 134, Trang Phục: 52, Bảng Ngọc: 7, Rank: Vàng, TCSR/ATM: 500, CARD: 550
Mã Số: 1027 , Xem Ảnh, Tướng: 72, Trang Phục: 9, Bảng Ngọc: 4, Rank: Bạch Kim, TCSR/ATM: 450, CARD: 500
Mã Số: 422 , Xem Ảnh, Tướng: 136, Trang Phục: 108, Bảng Ngọc: 20, Rank: Bạch Kim, TCSR/ATM: 900, CARD: 1100
Mã Số: 432 , Xem Ảnh, Tướng: 25, Trang Phục: 1, Bảng Ngọc: 2, Rank: Vàng, TCSR/ATM: 50, CARD: 60
Mã Số: 429 , Xem Ảnh, Tướng: 53, Trang Phục: 9, Bảng Ngọc: 4, Rank: Vàng, TCSR/ATM: 100, CARD: 120
Mã Số: 428 , Xem Ảnh, Tướng: 30, Trang Phục: 11, Bảng Ngọc: 3, Rank: Không Rank, TCSR/ATM: 80, CARD: 100
1
Thống Kê