Mã Số: 120 , Xem Ảnh, Tướng: 30, Trang Phục: 7, Bảng Ngọc: 2, Rank: Vàng, TCSR/ATM: 40, CARD: 50
Mã Số: 119 , Xem Ảnh, Tướng: 48, Trang Phục: 22, Bảng Ngọc: 4, Rank: Vàng, TCSR/ATM: 80, CARD: 100
Mã Số: 118 , Xem Ảnh, Tướng: 94, Trang Phục: 30, Bảng Ngọc: 2, Rank: Đồng, TCSR/ATM: 160, CARD: 200
Mã Số: 117 , Xem Ảnh, Tướng: 131, Trang Phục: 34, Bảng Ngọc: 2, Rank: Đồng, TCSR/ATM: 230, CARD: 180
Mã Số: 108 , Xem Ảnh, Tướng: 41, Trang Phục: 5, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 30, CARD: 40
Mã Số: 107 , Xem Ảnh, Tướng: 73, Trang Phục: 8, Bảng Ngọc: 3, Rank: Không Rank, TCSR/ATM: 50, CARD: 60
Mã Số: 105 , Xem Ảnh, Tướng: 51, Trang Phục: 6, Bảng Ngọc: 2, Rank: Đồng, TCSR/ATM: 30, CARD: 40
Mã Số: 103 , Xem Ảnh, Tướng: 123, Trang Phục: 8, Bảng Ngọc: 3, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 120, CARD: 150
Mã Số: 80 , Xem Ảnh, Tướng: 55, Trang Phục: 12, Bảng Ngọc: 3, Rank: Không Rank, TCSR/ATM: 75k, CARD: 90k
Mã Số: 76 , Xem Ảnh, Tướng: 53, Trang Phục: 8, Bảng Ngọc: 2, Rank: Không Rank, TCSR/ATM: 50k, CARD: 60k
1
Thống Kê