Mã Số: 171 , Xem Ảnh, Tướng: 53, Trang Phục: 6, Bảng Ngọc: 2, Rank: Đồng, TCSR/ATM: 30, CARD: 40
Mã Số: 165 , Xem Ảnh, Tướng: 48, Trang Phục: 12, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 40, CARD: 50
Mã Số: 164 , Xem Ảnh, Tướng: 51, Trang Phục: 5, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 40, CARD: 50
Mã Số: 156 , Xem Ảnh, Tướng: 52, Trang Phục: 12, Bảng Ngọc: 3, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 50, CARD: 60
Mã Số: 153 , Xem Ảnh, Tướng: 40, Trang Phục: 6, Bảng Ngọc: 3, Rank: Vàng, TCSR/ATM: 50, CARD: 60
Mã Số: 146 , Xem Ảnh, Tướng: 67, Trang Phục: 11, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 60, CARD: 70
Mã Số: 144 , Xem Ảnh, Tướng: 60, Trang Phục: 9, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 50, CARD: 60
Mã Số: 139 , Xem Ảnh, Tướng: 64, Trang Phục: 9, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 40, CARD: 50
Mã Số: 138 , Xem Ảnh, Tướng: 18, Trang Phục: , Bảng Ngọc: 2, Rank: Không Rank, TCSR/ATM: 40, CARD: 50
Mã Số: 133 , Xem Ảnh, Tướng: 58, Trang Phục: 7, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 40, CARD: 50
Thống Kê