Mã Số: 164 , Xem Ảnh, Tướng: 51, Trang Phục: 5, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 40, CARD: 50
Mã Số: 163 , Xem Ảnh, Tướng: 60, Trang Phục: 18, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 55, CARD: 70
Mã Số: 162 , Xem Ảnh, Tướng: 74, Trang Phục: 17, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 70, CARD: 90
Mã Số: 161 , Xem Ảnh, Tướng: 58, Trang Phục: 6, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 50, CARD: 60
Mã Số: 160 , Xem Ảnh, Tướng: 64, Trang Phục: 13, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 55, CARD: 70
Mã Số: 159 , Xem Ảnh, Tướng: 70, Trang Phục: 13, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 65, CARD: 80
Mã Số: 158 , Xem Ảnh, Tướng: 100, Trang Phục: 13, Bảng Ngọc: 3, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 100, CARD: 120
Mã Số: 156 , Xem Ảnh, Tướng: 52, Trang Phục: 12, Bảng Ngọc: 3, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 50, CARD: 60
Mã Số: 155 , Xem Ảnh, Tướng: 90, Trang Phục: 4, Bảng Ngọc: 3, Rank: Vàng, TCSR/ATM: 65, CARD: 80
Mã Số: 154 , Xem Ảnh, Tướng: 58, Trang Phục: 10, Bảng Ngọc: 3, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 50, CARD: 60
1
Thống Kê