Mã Số: 286 , Xem Ảnh, Tướng: 61, Trang Phục: 8, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 55, CARD: 70
Mã Số: 285 , Xem Ảnh, Tướng: 76, Trang Phục: 11, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 50, CARD: 60
Mã Số: 284 , Xem Ảnh, Tướng: 53, Trang Phục: 10, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 40, CARD: 50
Mã Số: 281 , Xem Ảnh, Tướng: 55, Trang Phục: 10, Bảng Ngọc: 1, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 30, CARD: 40
Mã Số: 272 , Xem Ảnh, Tướng: 90, Trang Phục: 15, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 65, CARD: 80
Mã Số: 270 , Xem Ảnh, Tướng: 91, Trang Phục: 13, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 65, CARD: 80
Mã Số: 263 , Xem Ảnh, Tướng: 37, Trang Phục: 15, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 30, CARD: 40
Mã Số: 253 , Xem Ảnh, Tướng: 59, Trang Phục: 6, Bảng Ngọc: 2, Rank: Vàng, TCSR/ATM: 50, CARD: 60
Mã Số: 252 , Xem Ảnh, Tướng: 85, Trang Phục: 13, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 65, CARD: 80
Mã Số: 251 , Xem Ảnh, Tướng: 85, Trang Phục: 13, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 65, CARD: 80
1
Thống Kê