Mã Số: 506 , Xem Ảnh, Tướng: 38, Trang Phục: 8, Bảng Ngọc: 2, Rank: Đồng, TCSR/ATM: 30, CARD: 40
Mã Số: 505 , Xem Ảnh, Tướng: 28, Trang Phục: 10, Bảng Ngọc: 3, Rank: Đồng, TCSR/ATM: 50, CARD: 70
Mã Số: 500 , Xem Ảnh, Tướng: 49, Trang Phục: 12, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 70, CARD: 90
Mã Số: 320 , Xem Ảnh, Tướng: 60, Trang Phục: 9, Bảng Ngọc: 1, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 50, CARD: 60
Mã Số: 315 , Xem Ảnh, Tướng: 49, Trang Phục: 10, Bảng Ngọc: 1, Rank: Vàng, TCSR/ATM: 70, CARD: 90
Mã Số: 308 , Xem Ảnh, Tướng: 62, Trang Phục: 8, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 55, CARD: 70
Mã Số: 304 , Xem Ảnh, Tướng: 75, Trang Phục: 10, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 65, CARD: 80
Mã Số: 285 , Xem Ảnh, Tướng: 76, Trang Phục: 11, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 50, CARD: 60
Mã Số: 240 , Xem Ảnh, Tướng: 74, Trang Phục: 15, Bảng Ngọc: 2, Rank: Bạc, TCSR/ATM: 60, CARD: 80
Mã Số: 232 , Xem Ảnh, Tướng: 61, Trang Phục: 8, Bảng Ngọc: 2, Rank: Vàng, TCSR/ATM: 60, CARD: 70
1
Thống Kê