LIÊN QUÂN MOBILE - VIP

Mã Số
Giá
Trạng thái
Bảng ngọc
Bậc ngọc
Vàng
Ruby
Quân huy
Rank
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 3
Vàng: 800
Ruby: 800
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim V
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 90
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim I
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 90
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 320,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 90
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 400,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 800,000 VNĐ
Bảng ngọc: 4
Bậc ngọc: 90
Vàng: 20000
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 1,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 840,000 VNĐ
Bảng ngọc: 4
Bậc ngọc: 90
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương IV
TIỀN CARD: 1,050,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,440,000 VNĐ
Bảng ngọc: 4
Bậc ngọc: 90
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 1,800,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,440,000 VNĐ
Bảng ngọc: 15
Bậc ngọc: 130v ngọc3
Vàng: 9858
Ruby: 692
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 1,800,000 VNĐ