LIÊN QUÂN MOBILE - VIP

Mã Số
Giá
Trạng thái
Bảng ngọc
Bậc ngọc
Vàng
Ruby
Quân huy
Rank
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 70,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Vàng I
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 560,000 VNĐ
Bảng ngọc: 3
Bậc ngọc: 80
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương II
TIỀN CARD: 800,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,450,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Cao thủ
TIỀN CARD: 3,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,190,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 1,700,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,050,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 1,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 840,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương IV
TIỀN CARD: 1,200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 665,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương IV
TIỀN CARD: 950,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 175,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Cao thủ
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 168,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Cao thủ
TIỀN CARD: 240,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 210,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương V
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 455,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 210,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương IV
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 385,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Cao thủ
TIỀN CARD: 550,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,750,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Cao thủ
TIỀN CARD: 2,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 910,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Cao thủ
TIỀN CARD: 1,300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 315,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 105,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Cao thủ
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Bạch Kim IV
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Cao thủ
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 168,000 VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc: 90
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Cao thủ
TIỀN CARD: 240,000 VNĐ