NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 91,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 196,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 280,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 210,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 210,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 210,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 210,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 210,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 245,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 91,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 98,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 140,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 49,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Áo
Loại đồ:
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Giày
Loại đồ:
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Giày
Loại đồ:
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Quần
Loại đồ:
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 70,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ