NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 192,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Áo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 240,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 192,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 240,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 720,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 224,000 VNĐ
Máy chủ: 9 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ:
TIỀN CARD: 280,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 192,000 VNĐ
Máy chủ: 9 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 240,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 264,000 VNĐ
Máy chủ: 9 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 330,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 351,200 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 439,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 399,200 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 499,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 135,200 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 169,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 239,200 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 299,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 78,400 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 98,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 158,400 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 198,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 558,400 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 698,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 320,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 400,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 376,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Bộ Ngọc Rồng 1 Sao
Loại đồ: Bộ Ngọc Rồng
TIỀN CARD: 470,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 336,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Bộ Ngọc Rồng 1 Sao
Loại đồ: Bộ Ngọc Rồng
TIỀN CARD: 420,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 318,400 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 398,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,200 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm:
Loại đồ:
TIỀN CARD: 69,000 VNĐ