LIÊN QUÂN MOBILE - VIP

Mã Số
Giá
Trạng thái
Bảng ngọc
Bậc ngọc
Vàng
Ruby
Quân huy
Rank
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Bạch Kim II
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 136,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương IV
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 136,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Bạch Kim V
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương V
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương V
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 560,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 90
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương II
TIỀN CARD: 700,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương IV
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim I
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000 VNĐ
Bảng ngọc: 84k mảnh ngọc
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Bạch Kim I
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương V
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương III
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 11
Rank: Bạch Kim IV
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Bạch Kim V
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương V
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 600,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương III
TIỀN CARD: 750,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Bạch Kim III
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000 VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 90
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Bạc II
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 800,000 VNĐ
Bảng ngọc: 4
Bậc ngọc: 90
Vàng: 20000
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 1,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 840,000 VNĐ
Bảng ngọc: 4
Bậc ngọc: 90
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương IV
TIỀN CARD: 1,050,000 VNĐ