LIÊN QUÂN MOBILE - VIP

Mã Số
Giá
Trạng thái
Bảng ngọc
Bậc ngọc
Vàng
Ruby
Quân huy
Rank
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 128,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương III
TIỀN CARD: 160,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 128,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương II
TIỀN CARD: 160,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 128,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương IV
TIỀN CARD: 160,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 3
Vàng: .
Ruby: .
Quân huy: .
Rank: Bạch Kim II
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 3
Vàng: .
Ruby: .
Quân huy: .
Rank: Kim Cương IV
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim V
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim III
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim IV
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương III
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương III
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương II
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim II
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương III
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim V
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương II
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim V
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim III
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000 VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương IV
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ